กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ยินดีต้อนรับ


กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ / Special Engineering Equipment Battalion

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสารและการเคลื่อนไหวของ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมข่าวสาร


กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จัดให้มีพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ
ระหว่าง พันเอก ตวงทิพย์ ติณเวส (ท่านเดิม) กับ พันเอก พิเชษฐ์ เพ็ชรอินทร์ (ท่านใหม่) ณ ห้องประชุมกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ และหน้ากองบังคับการกองพันทหารช่างเครื่่องมือพิเศษ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.29 น.

การตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและมาตรฐานงานก่อสร้าง
พ.อ.ถาวร ไชยเดือน ผู้อำนวยการกองการก่อสร้าง กรมการทหารช่าง และคณะ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า และมาตรฐานงานก่อสร้าง ของ หน่วยงานย้าย พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติ จว.สระบุรี พร้อมให้โอวาสแก่กำลังพล เมื่อ 29 มิ.ย. 59

โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยอย่างบูรณาการ (พัน.ช.คมศ.)
โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยอย่างบูรณาการ (พัน.ช.คมศ.) ร่วมกับ อบต.ไกรใน และชาวบ้านในพื้นที่ จัดกิจกรรม"โครงการปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ" ณ โครงการขุดลอกครองทราย ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เมื่อ 24 มิ.ย. 59