ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พ.อ. พิเชษฐ์ เพ็ชรอินทร์
ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ

พ.ท.ไกรฤทธิ์ เซียมเอคู
รองผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ

พ.ท. เอกมงคล ธนะขว้าง
นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก


วิศวกรโยธา พัน.ช.คมศ.


ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ

ร.อ.อะโนทัย สุขประสงค์
ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่1

ร.อ. อภินันทน์ ผลคำ
ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่2

พ.ต.คมกฤช คชรักษา
ผู้บังคับกองร้ายทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุง
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ

ร.อ. สุรพงศ์ เก่งโพรา
นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ร.ต. วิฑูร รางแดง
นายทหารฝ่ายกำลังพล

ร.ต. วิรัตน์ ฟุ้งเจริญกุล
นายทหารฝ่ายการเงิน

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พ.อ. พิเชษฐ์ เพ็ชรอินทร์
ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ

พ.ท.ไกรฤทธิ์ เซียมเอคู
รองผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ

พ.ท. เอกมงคล ธนะขว้าง
นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก


วิศวกรโยธา พัน.ช.คมศ.


ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ

ร.อ.อะโนทัย สุขประสงค์
ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 1

ร.อ. อภินันทน์ ผลคำ
ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่2

พ.ต.คมกฤช คชรักษา
ผู้บังคับกองร้อยทหารช่าง
เครื่องมือและซ่อมบำรุง
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ

ร.อ. สุรพงศ์ เก่งโพรา
นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ร.ต. วิฑูร รางแดง
นายทหารฝ่ายกำลังพล

ร.ต. วิรัตน์ ฟุ้งเจริญกุล
นายทหารฝ่ายการเงิน