รายนามผู้บังคับกองพัน

พ.อ.สมมาตร ดีประดิษฐ์
๒๑ ก.พ. - ๒๗ เม.ษ. ๒๕๓๖

พ.อ.ประดิษฐ์ โชติรัตน์
๒๗ เม.ษ. - ๙ ก.พ. ๒๕๓๙

พ.อ. ประลองยุทธ วัฒนวรางกูร
๙ ก.พ. ๒๕๓๙ - ๒๔ ก.พ. ๒๕๓๙

พ.อ. ศุภจิตร ศุภมานพ
๒๔ ก.พ. ๒๕๓๙ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๔๔

พ.อ. สุเทพ จิตจำนงค์
๓๐ พ.ย. ๒๕๔๔ - ๑๐ พ.ค. ๒๕๔๘

พ.อ. กิติพล ประเสริฐสุข
๓๐ พ.ย. ๒๕๔๔ - ๑๐ พ.ค. ๒๕๔๘

พ.อ. บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย
๑๗ มิ.ย. ๒๕๔๘ - ๓ พ.ค. ๒๕๕๐

พ.อ. สมศักดิ์ แสวงศักดิ์
๓ พ.ค. ๒๕๕๐ - ๕ ก.พ. ๒๕๕๒

พ.อ. กุลพัชร จึงประวัติ
๕ ก.พ. ๒๕๕๒ - ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๔

พ.อ. เฉลิมพล นุตรักษ์
๑๘ พ.ย.๒๕๕๔ - ๕ พ.ย. ๒๕๕๗

พ.อ. ตวงทิพย์ ติณเวส
๕ พ.ย. ๒๕๕๗ - ๓ พ.ย. ๒๕๕๙

พ.อ. พิเชษฐ์ เพ็ชรอินทร์
๓ พ.ย. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน