ประวัติหน่วย

จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๒ คำสั่ง (คำเต็ม) คำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๖๙/๓๒ ลง ๒๕ ก.ย. ๓๒

ภารกิจ

ดำเนินการและสนับสนุนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ระบบทางท่อ และงานก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วไป

เกียรติประวัติหน่วย

รับพระราชทานธงไชยเฉลิมพลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ผลการการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย

- พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๗ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรม และรักษาสันติภาพ ในประเทศอิรัก
- พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ก่อสร้างอาคารแสดงหมีแพนด้า, สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และอาคารจอดรถภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จว.เชียงใหม่
- พ.ศ.๒๕๔๘ – ปฏิบัติงานก่อสร้างถนน และสะพาน เส้นทางบ้านกลาง - บ้านคำเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร
- พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ การปฏิบัติงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จว.พระนครศรีอยุธยา
- พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรม และรักษาสันติภาพ ในประเทศบุรุนดี
- พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ การปฏิบัติงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๗ จว.ราชบุรี
- พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรม และรักษาสันติภาพ ในประเทศซูดาน
- พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน จุ ๑๐ ครอบครัว ของ ม.พัน.๒๗ รอ. และ ม.พัน.๒๕ รอ. จว.สระบุรี
- พ.ศ.๒๕๕๕ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติงานขุดลอกคลอง ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และบางขุนเทียน จว.กรุงเทพฯ
- พ.ศ.๒๕๕๖ ปฏิบัติงานก่อสร้างย้าย พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.สระบุรี
- พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ปฏิบัติงานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอของ จว.สงขลา